KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA, İŞLENMESİNE VE AKTARILMASINA DAİR AYDINLATMA METNİ

Bu metin, veri sorumlusu Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No:9 Ulusoy Plaza 1-3-4 Çankaya/ANKARA) tarafından www.tggf.com.tr URL adresli dijital platformu ya da mobil uygulaması kullanıcılarının hangi kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve nasıl toplandığı, işlendiği ve aktarıldığı hakkında bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Federasyonumuz aşağıda yer alan türden verilerinizin gerektikçe ve gerektiği kadarıyla talep edecektir. Metnin devamında Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu federasyon ve/veya TGGF adıyla anılacaktır. Detaylı bilgilere www.tggf.com.tr ve www.tggf.gov.tr sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Anlaşılamayan hususlarda www.tggf.com.tr URL adresinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

TGGF AŞAĞIDA YER ALAN VERİLERİNİZİ TOPLAR, İŞLER VE GEREKTİĞİNDE AKTARIR:

Kimlik ve İletişim Bilgileri: İsim-Soyisim, kullanıcı ID, fotoğraf, reklam ID/kimliği tanımlayıcıları, cinsiyet, yaş, kan grubu, cep telefonu, e-posta adresi, yerleşim yeri adresi, teslim etme/teslim alma adresleri, kimlik, ehliyet, pasaport, ikamet izni, çalışma izni belgesi, ehliyet, sporcu lisansı ve bunların yerine geçen türden belgelerin suretleri, kulüp adları, tacirler/federasyonlar için ticaret unvanı, KEP, UETS gibi elektronik adresler vb. Kullanıcı İşlem Bilgileri: Kullanıcının web sitesi ya da mobil uygulama kullanım bilgileri, kullanıcının cihaz ve tarayıcısındaki tercihine göre çerezler (cookies), öneri/talep/şikâyet bilgileri, yorumlarınız, sorularınız içerisinde bizzat paylaştığınız bilgiler. Finansal Bilgiler: Kendilerine ödeme yapılacak olan başta sporcu, antrenör, idareci, hakem, saha görevlisi, federasyon yetkilisi ve görevlisi gibi kişilere, federasyonumuz ile sözleşme ilişkisine giren ve/veya kamusal nedenlerle federasyonumuzun iş ve işlemlerinde görev alanlara yapılacak ödemeler için banka hesap ve diğer ödeme yöntemlerine ait bilgiler. İşlem Güvenliği Bilgileri: Cihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, cihaz ID, donanım modeli, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, parola bilgileri. Sesli Kayıt Bilgileri: Çağrı merkezimiz ve temsilcilerimizle yapacağınız görüşmelere dair ses kayıtları.

YASAL DAYANAK:

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmelikler ve diğer alt mevzuat hükümleri ve Kurumun görüşlerine tabi olarak işlemler yapmaktayız.

VERİLERİNİZİN NE AMAÇLA TOPLANDIĞI, İŞLENDİĞİ VE AKTARILDIĞI:

Dijital platformumuzu ister web ister mobil uygulama üzerinden kullansın, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği her bir kullanıcımızdan bu aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verilerini toplama, işleme ve aktarma (yurt içi/yurt dışı) rızasını almaktayız. Verilen rıza dahilinde kullanıcılarımızın yukarıda bahsedilen verilerini aşağıda yer alan yöntemlerle ve mevzuat gereği açık rızayı gerektirmeyen ve yine aşağıda yer alan hallere dayanarak toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız. Verilerinizi; tarafınızca paylaşılma, kısmen otomatik ve otomatik yöntemler ile topluyoruz ve işliyoruz. Bu faaliyetlerimizde başta siz kullanıcılarımızın açık rızasına dayanmakla birlikte sporseverlerin rızası ile katılım sağladığı kamusal hizmetlerin yürütülmesinde gereken asgari bilgi-belgenin gereği sebepleriyle mevzuat gereği açık rıza gerektirmeyen bu hallere dayanarak da verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz. Sizlere sunduğumuz hizmeti daha etkin ve güvenli hale getirebilmek için yalnızca ilgili üçüncü kişilere verilerinizi aktarmakta (yurt içi ve/veya yurt dışı), ilgisiz kişi, kurum ve kuruluşlar ile kesinlikle bilgilerinizi paylaşmamaktayız. KVKK’da yer alan özel nitelikteki verilerinizi hiçbir suretle toplamamakta ve işlememekteyiz.

Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesi:

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmet gereği;

• Kullanıcılarımızın, katılımcılarımızın kimlik ve diğer bilgilerinin doğrulanması, organizasyonlarımızın şekillenmesi ve tamamlanması, • Federasyonumuzca yönetilen spor branşlarındaki yönetimin sağlanması, düzenin korunması, kuralların uygulanması, kurullarda gerekli kararların alınabilmesi Kullanıcılar ile federasyon arasında yer alan kurallara uyulması ve bunun takibi, • Kullanıcıların, federasyonun ve hizmetin gerektirdiği üçüncü kişilerin birbirlerine, üçüncü kişilere ve kamuya karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bunun takibi, • Kullanıcılar, federasyon ve hizmetin gerektirdiği üçüncü kişiler ile kurulan ilişkilerin daha güvenli hale getirilmesi, sürecin denetimi ve bu süreçlerin geliştirilebilmesi, • Federasyonun faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi ve geliştirilmesi, tanıtılması, • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, denetimi ve geliştirilmesi, • Hukuki süreçlerin yürütülmesi, denetimi ve geliştirilmesi, • Kullanıcıların memnuniyeti artıracak çalışmaların yapılabilmesi adına çeşitli analiz ve bulguların değerlendirilmesi, kontrolü ve geliştirilmesi, • Kullanıcıların ilgi alanlarının tespiti ile hizmette verimliliği artırılması, • Kullanıcılardan gelen öneri/talep/şikayetlere cevap verilebilmesi ve problemlerin çözülebilmesi, denetimi ve geliştirilmesi, • Gerek kullanıcılar arasında gerekse kullanıcı-üçüncü kişi, kullanıcı-federasyon arasında yaşanacak ihtilaflarda taraf menfaatlerini koruyabilmek, mağduriyetlerin önüne geçmek ve olumsuz durumların takibatını kolayca yapabilmek, • Yasal mevzuata aykırı hallerde duruma müdahale edebilmek, hakların ve kamunun menfaatinin korunması için gereken tedbirleri en hızlı şekilde alabilmek maksatlarıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Verilerinizin Aktarılması:

Gerek web gerekse mobil uygulama üzerinden tarafımızla rızaen paylaşmış olduğunuz ve verdiğiniz rızalar dahilinde tarafımızdan toplanan verileriniz, ham ya da işlenmiş halleri ile yalnızca ve yalnızca federasyonumuzun kamusal hizmetlerin görülmesi, federasyonumuzun amaçlarının gerçekleşmesi, hizmetlerimizin en iyi şekilde sağlanması doğrultusunda ilgili üçüncü kişilerle paylaşılacak ve bunlara aktarılacaktır. İlgili üçüncü kişilerin başında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bakanlık nezdinde kurulan tahkim ve benzeri diğer çeşitli kurul ve komisyonlar, federasyonumuzun internet sitesinden de yayımlanan faaliyet takviminde yer alan organizasyonları üstlenen belediyeler ve diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlar, federasyonumuzun ve faaliyetlerimizin tanıtılması ve faaliyet sonuçlarının yayımlanması amacıyla gazete-TV gibi görsel ve basılı medya kuruluşları, yine tanıtım ve faaliyet sonuçlarının yayımlanması maksadıyla sosyal medya siteleri diğer üçüncü taraflar gelmektedir. Ayrıca Dünya Güreş Birliği (United World Wrestling) ve bu çatı altında faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslararası federasyonlarla da ortak faaliyetler, yayınlar ve yayımlarda kullanılmak üzere verileriniz paylaşılabilecektir. Aktarma faaliyetinden anlaşılması gereken; federasyonumuzun her türden başta kamusal faaliyeti, sportif faaliyeti, reklam ve organizasyonları, kültürel etkinlikleri ve/veya federasyonumuzun katılımcısı olduğu diğer etkinlik ve organizasyonlarda, bu bilgilerin kamusal kurumlara ve diğer üçüncü taraf katılımcılarla paylaşılması ve aktarılması, federasyonumuzun yapısına dahil olan kurum ve kuruluşlar ile federasyonumuzla iş ortaklığı yapan, destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyulan aktarımlar yapılmasıdır. Bu aktarımlar kullanıcılar arasındaki ilişkinin durumuna ve iş ortaklarımızın çalışma yerlerine göre değişmekle birlikte yurt içine ve/veya yurt dışına olabilmektedir. İlgisiz üçüncü kişilerin bu verilere erişmesine imkân tanınmamakta olup herhangi bir aktarım yapılmamaktadır. Ayrıca yasal mevzuat gereği, istenildiğinde kendisinden bilgi saklanılamayacak kurum ve kuruluşlara yalnızca ve yalnızca istenilen bilgiler aktarılmakta, talep edilmeyen bilgileriniz aktarılmamaktadır.

HAKLARINIZ:

Kullanıcılarımız federasyonumuza başvurarak, kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren neden ortadan kalktığında kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hallerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptirler. Kullanıcılarımız bu haklarını kullanmak istediklerinde www.tggf.com.tr URL adresinde bulunan iletişim bilgileri üzerinden tarafımıza müracaat edebilirler. Müracaatta nelere dikkat edilmesi gerektiği, müracaatın hangi usul izlenerek tamamlanması gerektiği başta 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.13’te ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer almaktadır. TGGF usulüne uygun müracaatları, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebiniz kabul edilebileceği gibi gerekçesi açıklanarak reddedilebilecektir. Cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. İşbu metnin sizlere sunulduğu satırdaki “Kabul Ediyorum” butonuna tıklamanız halinde bu metinde yer alan bilgilerden haberdar olduğunuz, verilerinizin depolanması, işlenmesi ve aktarılmasına yukarıdaki şartlar dahilinde açıkça rıza gösterdiğiniz ve onay verdiğiniz kabul edilir.